sd main logo

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

" ความรู้คู่ความสุข "

ปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติ์จาก คุณ สมศักดิ์ โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ  การคอรัปชั่นคือมะเร็งร้ายในการพัฒนาสังคมไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 
ในหัวข้อ Politics and Administration for Sustainable Development  พบกันวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. โดยนำเสนอผ่าน ZOOM แล้วเจอกัน.. :)

เปิดโลกสิงห์สยาม

"สิงห์สยาม ให้ความรู้คู่ความสุข เปิดโลกปรัชญาการเมือง สู่นักรัฐศาสตร์ยุคใหม่" - ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  รับชมคลิป

ตอบโจทย์โลกรัฐศาสตร์

"เรียนรัฐศาสตร์ ตอบโจทย์ชีวิตและการทำงานอย่างไร?"
ช่วง คอเดียวกัน - ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  รับชมคลิป

การถอดบทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลฯ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับงานวิจัย การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญฯ 2560  รับชมคลิป

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม